Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


Článok I - Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
 
1.    Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti PW LOGISTICS SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Vŕbová 2746/12, 924 01 Galanta, IČO: 44 714 866, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 23584/T, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri výrobe a kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.mojdarcek.sk (ďalej len „mojdarcek.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").

2.    Vymedzenie pojmov:
2.1 "Kupujúcim" sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku. Elektronická objednávka môže byť realizovaná pomocou elektronického obchodu, resp. e-mailom alebo faxom.
2.2 "Predávajúcim" sa rozumie podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby, v danom prípade je predávajúcim spoločnosť PW LOGISTICS SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Vŕbová 2746/12, 924 01 Galanta, IČO: 44 714 866, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 23584/T.
2.3 "Elektronickou objednávkou" sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu alebo objednávke výroby tovaru na základe podkladov (najmä fotografie) dodaných kupujúcim a určenia spôsobu vyhotovenia (napr. hrnček, tričko, atď.) a cene tohto tovaru alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie.
2.4 „Spotrebiteľom“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potreby príslušníkov svojej domácnosti.
2.5 „Výrobcom“ je osoba, ktorá výrobok vyrobí, upraví alebo inak získa a má sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu Európskej únie, v danom prípade je výrobcom predávajúci.
2.6 "Tovarom" sa rozumejú všetky produkty uvedené na mojdarcek.sk ako aj produkty vyrobené na základe objednávky Kupujúceho z podkladov dodaných Kupujúcim, ktorých cena bude určená v súlade s platným cenníkom Predávajúceho.

3.    Tieto VOP platia pre kúpu a výrobu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na www.mojdarcek.sk, pričom kupujúci odoslaním záväznej elektronickej objednávky vyjadruje svoj súhlas s platnými VOP.

4.    V prípade, že Kupujúci je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak ide o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, že Kupujúcim je právnická osoba, ktorá zároveň nie je spotrebiteľom, ich obchodno-právne vzťahy ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedoktnuté.
 
Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:
PW LOGISTICS SLOVAKIA s.r.o., Vŕbová 2746/12, 924 01 Galanta
Prevádzka a korešpondenčná adresa:
PW LOGISTICS SLOVAKIA s.r.o., Z. Kodálya 767, 924 01  Galanta
Telefon: +421 31 784 0138 (pondelok až piatok) medzi 08:00 – 15:00 hod.
Mobil: +421 902 413 788 (pondelok až piatok) medzi 08:00 – 15:00 hod.
E-mail: mojdarcek@mojdarcek.sk
 
 
Článok II - Objednávka
 
1.    Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých objednávkových formulárov.

2.    Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri objednávaní nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

3.    Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky Predávajúcim (telefonicky či e-mailom). Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) alebo telefonicky (na telefónne číslo Kupujúceho uvedené v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo.

4.    Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
-          Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo mena a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
-          Kód objednávaného tovaru zverejneného na www.mojdarcek.sk alebo objednávka, popis tovaru, ktorý sa má vyrobiť na základe podkladu poskytnutého Kupujúcim;
-          Množstvo objednávaného tovaru;
-          Spôsob dodania tovaru (doručenie na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.) alebo prevzatie tovaru a úhrada ceny v hotovosti pri preberaní tovaru v prevádzkarni Predávajúceho;
-          Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho) ;
-          Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené vo VOP;
-          Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

5.    Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

6.    Kupujúci ručí za kvalitu fotografie, obrazovej predlohy a jej vhodnosť na použitie. Pred zaslaním objednávky môže Kupujúci preveriť, či predloha spĺňa minimálne technické požiadavky na výrobu tak, že na stránke bude automatizovaný modul, ktorý bude odporúčaním posudzovať vhodnosť danej fotky, obrazovej predlohy na vybraný rozmer. Následne kupujúci vyberie niektorý z nástrojov na spracovanie predlohy, na základe ktorých predávajúci definitívne upraví predlohu pre výrobu a tlač tovaru. Úpravou predlohy na základe pokynov(nástrojov) Kupujúceho môže dôjsť k odchýlkam od poslednej úpravy predlohy vykonanej Kupujúcim, uvedené však je nutnou súčasťou procesu výroby, od ktorého sa Predávajúci nemôže odchýliť a nezodpovedá Kupujúcemu za takéto zmeny predlohy.

7.    Po príprave grafiky dodanej obrazovej predlohy nastáva proces tlače podľa špecifikácie Kupujúceho cez internet – t.j. tlač predlohy na Kupujúcim vybraný tovar a spôsob vyhotovenia. V priebehu tlače môže dôjsť k odchýlkam vo farebnosti tlače oproti preloženej predlohe, pričom za riadne dodaný tovar sa považuje, ak odchýlka farebnosti tlače oproti predlohe je v rozpätí 10 až 30%. Kupujúci totiž nemá k dispozícii technické prostriedky tzv. farebného profilovania a odlišnosti vo farebnosti môžu vyplývať z rozdielneho stupňa farebnosti a nastavenia obrazovky alebo lcd monitora.

8.    Dodaný tovar môže vykazovať rozdielnosť rozmerov, nakoľko pri niektorých postupoch dôjde k deformácii finálneho rozmeru kvôli spracovaniu predlohy. O uvedenej rozdielnosti rozmerov bude Predávajúci vopred informovať Kupujúceho a v prípade odsúhlasenia zo strany Kupujúceho za uvedené rozdiely v rozmeroch Predávajúci neručí. Uvedené platí aj v prípade orezu obrazu, nakoľko dochádza k úprave grafiky podľa zadania, objednávky Kupujúceho Predávajúcim.

9.    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
9.1 V prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.
9.2 V prípade, že podklady dodané Kupujúcim, na základe ktorých má byť vyrobený a dodaný Tovar, nezodpovedajú minimálnym technickým požiadavkám určených Predávajúcim na jeho výrobu alebo obsahujú obrázky, fotografie, ktorých zverejňovanie je v rozpore s platným právom v SR a EU (propaganda rasovej alebo národnostnej nenávisti, rasizmus, sexuálne zneužívanie, detská pornografia...)
9.3 Tovar sa už nevyrába alebo nie je dočasne v prevádzkových možnostiach Predávajúceho Tovar vyrobiť a dodať Kupujúcemu v stanovených lehotách alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru vzhľadom na zvýšenie ceny výrobných materiálov.

10. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu až do doby jej záväzného potvrdenia zo strany Predávajúceho.

Článok III - Podklady dodané Kupujúcim

1.    Kupujúci zaslaním fotografie alebo inej obrazovej predlohy alebo digitálneho nehmotného obrázku, fotografie na výrobu ním objednaného tovaru prehlasuje, že má všetky autorské práva k použitým/dodaným/predloženým obrázkom, fotografiám, predlohám voči autorom alebo tretím stranám a je oprávnený s obrázkom/obrazovým materiálom disponovať a dať ho k dispozícii pre účely výroby tovaru Predávajúcim.

2.    Zaslaním obrazovej predlohy spolu s objednávkou výroby tovaru Kupujúci prevádza na Predávajúceho práva na nakladanie a spracovanie obrázkov, fotografií, digitálnych obrázkov/fotografií súvisiacich s jednotlivou objednávkou.

Článok IV - Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

1.    V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby plynúť doba sedemdňová.

2.    Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodne inak, Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jediného Kupujúceho alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Ďalšie prípady, kedy nemôže Kupujúci odstúpiť od zmlúv sú vymenované v § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

3.    Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na adresu prevádzky Predávajúceho, alebo na adresu Predávajúceho ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.

4.    Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.

5.    V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

Článok V - Cenové podmienky

1.    Kúpna cena hotových tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.mojdarcek.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Cenu za výrobu tovaru podľa individuálnych požiadaviek Kupujúceho je stanovená na základe výpočtu v závislosti od spôsobu vyhotovenia a použitého materiálu. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

2.    Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.mojdarcek.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na predmetnej internetovej stránke. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na internetovej stránke Predávajúceho objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok VI - Poštovné a balné

1.    Dodávaný tovar je zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave. Predávajúci si účtuje balné a poštovné v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy a dodania v príslušnej výške. Ceny za balné a poštovné sú uvádzané prostredníctvom internetového obchodu www.mojdarcek.sk .

2.    Predávajúci si poštovné účtuje aj v prípade, ak sa tovar po dohode s Kupujúcim doručuje prostredníctvom kuriérskej služby ako aj v prípade, že sa Tovar nepodarí úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu alebo ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie.

3.    Zásielky, ktoré sú Predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašle Predávajúci znovu len na vyžiadanie Kupujúceho pričom Kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.

4.    V prípade, že Kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, je Predávajúci oprávnený objednaný tovar predať inému záujemcovi, alebo ho použiť na marketingové účely firmy.

Článok VII - Platobné podmienky

1.    Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
1.1  PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí;
1.2  PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar až po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet Predávajúceho
1.3  Účet Predávajúceho: Sberbank Slovensko, a.s. 4210278009/3100
1.4  Variabilný symbol: číslo elektronickej objednávky (bude zaslané Predávajúcim Kupujúcemu pri spätnom potvrdení objednávky mailom).

Článok VIII - Dodacie podmienky

1.    Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov, vstupných materiálov na výrobu tovaru a prevádzkových možností výroby Predávajúceho vyrobené a expedované v čo najkratšom termíne, obvykle do 3 až 5 pracovných dní odo dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba môže byť vzhľadom na dostupnosť niektorých výrobných artiklov maximálne 30 dní odo dňa doručenia objednávky Kupujúceho.

2.    Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo v prípade osobitného dojednania prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Lehota dodania prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby je do 4 dni. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

3.    Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny.

4.    Ak Predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný Tovar v lehote nemôže vyrobiť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť vopred zaplatenú kúpnu cenu.

5.    Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – Slovenskou poštou, a.s. alebo kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

6.    Tovar v súlade s týmito VOP dodáva Predávajúci na území Slovenskej republiky.

7.    Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
 
Článok IX - Reklamácie

1.    Kupujúci je povinný napísať a zaslať Predávajúcemu bezodkladne písomnú reklamáciu na korešpondenčnú adresu a to v nasledujúcich prípadoch:
1.1  Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, okrem prípadov uvedených čl. IV bod 2 týchto VOP, do 7 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.
1.2  Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal. V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 10 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci.
1.3  Kupujúci požaduje náhradné plnenie v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť a/alebo farba). V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal je nevyhovujúci z dôvodu veľkosti a/alebo farby tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo veľkosti, max. do 10 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak sa nejedná o výrobu tovaru na základe požiadaviek Kupujúceho a Tovar je na sklade Predávajúceho. V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy a Kupujúci uhradí manipulačný poplatok pokrývajúci náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru vo výške 50% z ceny tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Predávajúci dodá vymenený tovar Kupujúcemu do 30 dní odo dňa prevzatia Reklamácie s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa má vymeniť.
1.4  Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru, ktorého podmienky sú upravené v článku X týchto VOP a v Reklamačnom poriadku Predávajúceho uverejnených na www.mojdarcek.sk.

2.    Kupujúci je povinný uviesť v reklamácii nasledujúce údaje:
2.1  Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
2.2  Adresa miesta, kam bol tovar dodaný;
2.3  Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru;
2.4  Číslo elektronickej objednávky;
2.5  Dátum vystavenia elektronickej objednávky;
2.6  Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim;
2.7  Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru, opis vád tovaru a požadovaný spôsob vybavenia Reklamácie
2.8  Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený, resp. oznámenie, že Kupujúci žiada o vrátenie kúpnej ceny prostredníctvom pošty na adresu sídle/bydliska Kupujúceho;
2.9  Dátum a podpis Kupujúceho.

3.    Ak Reklamácia nie je kompletná alebo k Reklamácii nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Predávajúci si zároveň bude účtovať manipulačný poplatok vo výške 16.60 EUR zahŕňajúci náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli v dôsledku neúplnej Reklamácie alebo nepriložených požadovaných dokladov.

4.    Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia Reklamácie a/alebo požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári. V ostatných prípadoch Predávajúci vybaví Reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa riadne uplatnenej Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku najneskôr v lehote 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia Reklamácie.

5.    Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť, zameniť alebo reklamovať.

6.    Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

7.    Kupujúci je povinný písomnú reklamáciu spolu s požadovanými dokladmi doporučene poslať, alebo doniesť, spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu prevádzky t.j. na korešpondenčnú adresu Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

8.    Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, znížená o manipulačný poplatok/poplatky, v prípadoch ustanovených v týchto VOP, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 15 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 1.1, 1.2 tohto článku.

Článok X - Záručné podmienky a záručná doba

1.    Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

2.    Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3.    Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) a informovať predávajúceho o zistených vadách. Neskoršie reklamácie zjavných vád nebudú Predávajúcim uznané.

4.    Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar nepoužitý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení vrátane Požadovaných dokladov.

5.    Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

6.    Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na www.mojdarcek.sk.

7.    Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, že vyrobený a/alebo dodaný tovar je určený výlučne na použitie v bežnom interiéri s vlhkosťou v bežnom rozmedzí 20% až 50% pri bežných izbových teplotách. Drobné technické odchýlky tovaru spočívajúce vo farebnosti, rozmere vyrobeného tovaru nebudú považované za vadu tovaru, pokiaľ sú v prípustnej miere pre danú výrobu alebo pokiaľ tovar plní účel zmluvy.

8.    Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru, na poškodenie v dôsledku vlhkosti alebo vody, na poškodenie v dôsledku zlej montáže tovaru.

Článok XI - Ochrana osobných údajov

1.    Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

2.    Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu na www.mojdarcek.sk. Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

3.    Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

4.    Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

Článok XII - Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

1.    Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

2.    Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

3.    V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

4.    Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

Článok XIII - Záverečné ustanovenia

1.    Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.mojdarcek.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

2.    Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z www.mojdarcek.sk.

3.    Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na internetovej stránke.

4.    Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.mojdarcek.sk.

5.    Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

6.    Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.

V Galante 1.1.2017

Sledujte nás aj na